Our social:

June 10, 2015

သံဃာကိုဘယ္လိုကိုယ္းကြယ္မလဲ



သံဃာ ဟူသည္ အစုအေပါင္းျဖစ္သည္။ သာသနာ့၀န္ထမ္းရဟန္းအေပါင္းကို
သံဃာဟုေခၚသည္။“ သာမေဏေရာတိ သံေဃာ သခ်ၤ ံ”အရ သာမေဏမ်ားသည္လည္း
သံဃာပင္ျဖစ္သည္။အေပါင္းအစည္းအသင္းဟူသည္တစ္ဦးေကာင္းတစ္ပါးေကာင္း
ျဖင္႔တည္ေဆာက္၍မရေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးမေကာင္းတစ္ပါးမေကာင္းလွ်င္အေပါင္း
မွာဂုဏ္မတက္ဘဲဂုဏ္ပ်က္တတ္သည္။သံဃာဟူေသာအစုအေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း
တြင္၀ိနည္းစည္းကမ္းနားမေထာင္ဘဲ (နားမလည္ဘဲ)ေစ်းထဲတြင္ေငြကိုအလႈဳခံျခင္း
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ျခင္းစေသာ မအပ္ေသာအမုူကိုလုပ္ေနေသာရဟန္းတစ္ပါး
တေလကိုေတြ႔ျမင္လ်ွင္လူအေပါင္းက ရဟန္းေတြဟာအလႈဳခံပက္စက္တယ္အရွက္
မရွိၾကဘူးလို႔ကဲ ့ရဲ ့တတ္ ဳကသည္။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ မလတိုင္း၊ ပါ၀ါျမိဳ ့ တြင္ေနထိုင္ေသာစုႏၵေရႊပန္း
တိမ္သည္၏ေနအိမ္ဆြမ္းကပ္ပြဲမွာ သူေဌးကဆြမး္ဟင္းေတြြြ
ြကိုမြန္မြန္ျမတ္ျမတ္စီစဥ္ျပီး
ဟင္းခြက္ေတြကိုေရႊခြက္ျဖင္႔ထည္႔ေလသည္။ျပႆနာကအဲဒီမွာစေတာ႔သည္
ဆြမ္းစားအျပီးမွာအလိုေလာဘၾကီးေသာရဟန္းတစ္ပါးကေရႊခြက္
ကိုအိပ္ထဲေကာက္ထည့္လိုက္သည္။ထိုအျခင္းအရာကိုစုႏၵသူေဌးက
ျမင္သြားေတာ႔သည္။
သို ့ေသာ္လည္း ေစတနာ သဒၶါ တရားပ်က္သြားမည္စိုး၍မျမင္ခ်င္
ေယာင္ေဆာင္လိုက္သည္။
ညခ်မ္းအခ်ိန္ေရာက္မွျမတ္စြာဘုရားထံမွာသိလိုေသာစကားကိုေမးေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာရဟန္းဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ ဘုရား...?
ခ်စ္သားစုႏၵ သာသနာေတာ္မွာရဟန္းေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

၁..၊ရဟန္းသည္ယုံမွားျခင္းကိုပယ္ေဖ်ာက္ျပီးသူျဖစ္ျခင္း ။ရာဂစေသာဆူးေျငာင္႔မ်ားကို
သုတ္သင္ရွင္းလင္းျပီးသူျဖစ္ျခင္း။ကိေလသာျငိမ္းေအးျပီးသူျဖစ္ျခင္း
မက္ေမာတြယ္တာမူမရွိျခင္း။လူနတ္ တို ့ကိုနိဗၺာန္ သို ့လမ္းညြန္ျပေပးတတ္ေသာ
ရဟန္းမ်ဳိးသည္မဂ္ခရီးကိုညြန္ျပတတ္ေသာရဟန္းေပတည္း.။

၂..၊အဳကင္အရဟန္းသည္ျမတ္ေသာနိဗာန္ကိုေကာင္းစြာာသိျမင္၏။
အျခားသူတို႔အားလည္းေဟာေျပာေပးတတ္၏။ အျခားသူတို႔အားလည္းေဟာၾကား
ေပးတတ္၏။ ယုံမွားျခင္းသံသယကိုျဖတ္ေတာက္ျပီး၍ကိေလသာကင္းစင္၏။
ဤရဟန္းမ်ိဳးသည္္နိဗၺာန္ ကိုညြန္ျပတတ္ေသာရဟန္းေပးတည္း

၃ ဒါယကာစုႏၵ အက်င္ရဟန္းသည္သီလကိုေကာင္းစြာေစာင္႔ထိန္း၏
သတိရွိ၏ အျပစ္မရွိေသာတရားမ်ားကိုပြားမ်ား၏နိဗၺာန္ ၏အေဳကာင္း
ျဖစ္ေသာေကာင္းေသာမဂ္ခရီးလမ္း၌အသက္ရွင္ေနထိုင္ေသာရဟန္းျဖစ္၏

၄..ဒါယကာစုႏၵ အဳကင္ရဟန္းသည္ ေကာင္းေသာအက်င္႔ရွိေသာ ပုဂၢိလ္တို ့၀တ္
ရုံေသာအ၀တ္ကို၀တ္ရုံကာရဟန္းျပဳ၏ ။သို ့ေသာဒါယာကာ ဒါယိကာမတို ့၏
ဳကည္ညိမူကိုဖ်က္ဆီးတတ္၏။ ကိုယ္ဳကမ္း နုတ္ဳကမ္း စိတ္ဳကမ္း တမ္း၏။
ထိန္းသိမ္းေစာင္ ့စည္းမူမရွိ၊ လူအမ်ားကိုလည္း လွည္ ့စားတတ္၏၊
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္တတ္၏။အက်ိဳးမရွိ ဳကမ္းတမ္းေသာစကားကို
ေျပာဆိုတတ္၏။ ထိုရဟန္းမ်ိဳးကိုကား ”မဂ္ခရီးကိုဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရဟန္းဟူ၍
ဆိုအပ္၏။

ဆြမ္းဒါယကာစုႏၵသည္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကရဟန္းေလးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းရွင္းလင္း
ေဟာဳကားေပးေတာ္မူူသျဖင္႔ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သြားေလသည္။
တရားနာယူသူ စုဒသေဘာေပါက္ေၾကာင္းေကာင္းစြာသိေတာ္မူသျဖင္႔
မည္သိုနလုံးသြင္းရမည္။ မည္သို ့ခြဲျခားနားလည္ရမည္တို ့ကိုပါဆက္လက္
ၠ၍ေဟာဳကားေတာ္မူလိုက္ေလသည္။

”ဒါယကာစုႏၵ ပညာဗဟုသုတ နွင္ ့ျပည္႔စုံ ျပီးရဟန္းေလးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းကို
ကြဲျပားစြာခြဲျခားသိျမင္လူပုဂၢိဳလ္တို ့သည္ရဟန္းအားလုံးယုတ္မာေသာသေဘာ
မရွိေၾကာင္း၊စင္ၾကယ္သန္ ့ရွင္းေသာရဟန္းကိုမစင္ၾကယ္မသန္ ့ရွင္းေသာ
ရဟန္းနွင္႔တစ္တန္းတစ္စားတည္းမထားသင္႔ေၾကာင္း” မိန္ ့ဳကားေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ ဒါယကာစုႏသည္ ေက်နပ္နွစ္သက္ျခင္း၊၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ကာ
ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုအၾကည္ညိဳမပ်က္စိတ္မကြက္ဘဲဆက္လက္ၾကည္ညိဳ
ေလေတာ ့သည္ ။
သဒၶါ ပညာတို႔နွင္႔ျပည္႔စုံၾကေသာသူေတာ္ေကာင္းေတြျဖစ္ၾကပါေစ........


ေညာင္ညိဳသားေလးသို ့{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ





0 comments:

Post a Comment